ပြန်ရောင်းသူ alpha

ရွေးချယ်ထားသည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဒိုမိန်းလိုအပ်တယ်, ကသတင်းပို့ပါ။

www ။

www.